Klauzula

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Bluebird Artist Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie (00-718) przy ul. Czerniakowskiej 73/79. Może się Pan/Pani skontaktować ze Spółką, wykorzystując dane kontaktowe: telefon (+48) 502 555 632 lub adres e-mail  natalia@bluebirdartists.com.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę?

Zawarcie umowy

Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy z Panią/Panem, Pani/Pana pracodawcą lub podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje – z uwzględnieniem istnienia konieczności podjęcia odpowiednich czynności przed zawarciem umowy, w szczególności przedstawienia oferty z możliwością złożenia zamówienia/zapytania oraz negocjowania warunków umowy (art. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO”).

Obowiązek prawny

W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych w celu dokonania rozliczeń z właściwymi organami oraz archiwizacji tych dokumentów podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy prawa, w tym przepisy Ordynacji podatkowej i ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Uzasadniony interes prawny administratora

Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który stanowi:

Czy musi Pani/Pan podać Spółce swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia i wykonania umowy. Obowiązek podania Pani/Pana danych wynika również w pewnym zakresie z przepisów prawa (np. w zakresie danych potrzebnych do rozliczenia podatków). W przypadku niepodania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych, podjęcie z Panią/Panem współpracy nie będzie możliwe lub będzie bardzo utrudnione.

Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę może Pani/Pan żądać od Spółki:

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach może się Pani/Pan sprzeciwić wobec przetwarzania Pani/Pana danych?

Niezależnie od powyższych praw, ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

Komu Spółka udostępnia Pani/Pana dane osobowe?

Spółka może udostępnić Pani/Pana dane osobowe:

Jak długo Spółka przechowuje Pana/Pani dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe związane z wykonywaniem umowy będą przechowywane przez okres trwania tej umowy, natomiast po jej zakończeniu:

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na cele:

Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w przypadku, gdyby okazało się to konieczne dla wykonywania przez Panią/Pana obowiązków wynikających z zawartej z Panią/Panem umowy, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych obowiązków (np. w przypadku konieczności odbycia przez Panią/Pana wyjazdu do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W takim przypadku przekazanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie przesłanki niezbędności dla wykonania zawartej z Panią/Panem umowy.

 Czy na podstawie Pani/Pana danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje?

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pani/Pana danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie, rozumiane jako zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników Pani/Pana dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Pani/Pana pracy, Pani/Pana sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Może się Pan/Pani skontaktować ze Spółką, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: 22 227 77 77 lub rodo@filmprodukcja.com.